Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomsten tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

  • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt (zowel particulier als ziekenfonds verzekerd) wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.

  • Afgerekend worden zowel de natura als restitutiepolis. In uw verzekeringspolis is na te lezen hoeveel behandelingen vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Wij wijzen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor het voldoen van onze factuur indien deze door uw zorgverzekeraar wordt afgewezen op grond van uw verzekeringspolis. 

  • Zodra de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

  • Indien de patiënt/cliënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde  bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor de rekening van de patiënt/cliënt. De buitenrechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25 euro alles exclusief omzetbelasting.